Maria Fogelqvist

Mitt namn är Maria Fogelqvist och jag arbetar på Stocksätterskolan1538727_724420174237837_670528878_n (1) i Hallsberg. Jag är utbildad Sv/ So lärare för år 1-7 och är mentor för en årskurs 2. Jag känner ett stort engagemang när det gäller värdegrundsarbetet i skolan och alla elevers lika värde. I mitt klassrum pågår ett aktivt arbete för att skapa ett gott klassrumsklimat där mina elever ska känna sig delaktiga, trygga, veta om sina rättigheter och skyldigheter emot varandra. Jag känner ett stort engagemang och arbetar aktivt med att hitta nya metoder för att främja gemenskapen i gruppen. Detta gör jag dels genom att delta i den dagliga rastverksamheten för att följa det sociala samspelet mellan eleverna samt läsa aktuell forskning och litteratur inom ämnesområden som ledarskap och gruppdynamik. Jag är även engagerad i skolans trygghetsgrupp där vi tillsammans med elever, lärare och föräldrar arbetar för att skapa en trivsam skola där alla elever ska känna sig trygga. Målet för mig i mitt dagliga arbete är att eleverna ska känna sig sedda, lyssnade till samt värdefulla och viktiga för gruppen. Delaktighet och inflytanden ska vara en naturlig del som genomsyrar undervisningen och den dagliga verksamheten. Lärandet i klassrummet ska kännas meningsfullt och eleverna ska lära sig på ett lustfyllt, strukturerat och varierat sätt. Enligt mig är en trygg miljö i klassrummet och på raster en av de viktigaste förutsättningarna för att alla elever ska lyckas nå en högre måluppfyllelse i skolan.

Frank Lind

Frank LindHär har du mig: Frank Lind! Jag är förstelärare med ett stort intresse för IT. Du hittar mig på Folkasboskolan i Pålsboda där jag är utvecklingsledare i arbetslag 7-9. Jag undervisar i engelska och spanska och gillar ordning och reda, tydlighet och effektivitet. De bästa pedagoger jag själv mött under mina studieår har visat en ödmjukhet inför lärande och sina elever, vilket jag försöker att ta med mig till mina lärtillfällen tillsammans med de elever jag möter. Jag jagar ständigt nya sätt att kunna använda webverktyg och vår digitala lärplattform för att skapa tydlighet för våra elever och förhoppningsvis även effektivisera mitt eget och andras arbetssätt.

En av utmaningarna vi lärare har är att våra elever har olika kunskaper, att de lär på olika sätt och i olika takt. Min vision är att jag genom att skräddary användning av digitala resurser – gärna tillsammans med andra pedagoger – ska kunna möta våra elever där de befinner sig i sitt lärande och hjälpa dem att utveckla sina förmågor och kunskaper på de sätt som passar oss!

Det mest fantastiska med IT i undervisningen?
Det är att eleverna och jag har hela världen bara ett klick bort!

Spindeln – en söktjänst för digitala lärresurser

Spindeln är Sveriges största tjänst för att söka och hitta öppna digitala lärresurser. Det finns i dagsläget fler än 300 000 lärresurser och samtliga är kvalitetsgranskade, De flesta har Creative Commons licens och får såväl användas, förändras och spridas fritt. Även en stor del av UR:s utbud är fritt tillgängligt, dock kräver en del av deras utbud avtal med skola eller kommun för att få använda dem.

Sökningssystemet bygger på att alla lärresurser beskrivs med sk metadata och fungerar lite som en bibliotekskatalog. På så vis blir kvaliteten på sökningar och träffar bättre. Genom att hämta metadata från andra källor, exempelvis UR, LRE och Länkskafferiet, görs deras resurser sökbara via Spindeln.

Spindeln finns länkad på Skolverkets webbplats men det är också möjligt att lägga in en länk på den egna webbsidan, blogg, skolans hemsida eller liknande. Här på bloggen återfinns den i den högra spalten, högst upp.

2014-09-14 15.25.29

Vad är ”Pedagogiskt ledarskap” och en god pedagogisk ledare?

Ofta hör vi om hur viktigt det pedagogiska ledarskapet är och hur nära förknippat det är med skolans resultat och utveckling. Vi vet vikten av att det finns ett gott och tydligt ledarskap men när vi ska definiera det blir det aningen svårare. När vi ska sätta ord på hur en bra ledare ska vara och vad vi förväntar oss är det en sak som överskuggar allt – orimliga krav. Skolinspektionen formulerar definitionen på följande vis:

”Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat.”

Så långt kan det kännas rimligt ändå. Den pedagogiska ledningen ska utgå från det bästa för elevernas lärande och kunskapsutveckling samt leda sina medarbetare i den riktningen. Dock är rollen inte så enkel utan betydligt mer komplex och dubbelbottnad. I rollen som rektor förväntas man utöver denna ”pedagogiska ledning” också ansvara för administration, personalhantering, budget och ekonomi samt aktivt delta i kommunens skolutveckling i samarbete med övriga skolledare. Ovanpå detta läggs så också krav om att marknadsföra ”sin” skola och konkurrera om eleverna både med andra kommunala samt fristående skolor.

Vad krävs då för egenskaper av denna ledare, rent personligt och är det egentligen egenskaperna som definierar en god ”pedagogisk ledare”? Det krävs erfarenhet och kunskap men också en stark övertygelse och vilja. Utstrålning är också en egenskap som underlättar. Att kunna fatta snabba, både positiva och impopulära beslut, byggda på intuition,är också viktigt samt mod att våga misslyckas. Social kompetens och att delegera ut arbetsområden både för att avlasta men också för att skapa delaktighet och inflytande är ytterligare framgångsfaktorer. En god lyssnare, förtroendeingivande och trygg ledare som har höga förväntningar och ställer rimliga krav fungerar som ett målsnöre. När verksamheten drivs av personal som alla känner sig behövda och betydelsefulla och på något sätt känner att de bidrar ger det goda resultat. Allt detta kräver att det finns en ömsesidig respekt och ett klimat där den ”pedagogiska ledaren” går i bräschen och visar vägen mot uppsatta mål.

Bild från http://goodmenproject.com/

På min skola har vi förmånen att ha en god ”pedagogisk ledare”. Hon får oss att nå ytterligare en bit till genom sina höga förväntningar och tillit till oss. Delaktighet och inflytande är hennes ledord och hon använder våra olika kompetenser på ett utmanande och utvecklande sätt. Med en fingertoppskänsla styr hon verksamheten mot framgångsrika mål, både för personal och elever. När det blåser står hon stadigt bredvid och backar upp. Omtänksam, lyhörd och generös, utan att för den skull tappa sin ledarroll, är hon mitt i verksamheten. Behövs det hoppar hon in i klassrummet och i korridorerna hörs det tydligt hur populär hon är bland eleverna. På en skola som vår krävs det en hel del av en rektor. Det är många tuffa beslut att fatta och det är en hel del tunga möten och frågor att ta i och då är det skönt att veta vi har en god ”pedagogisk ledare” att luta oss mot.

Lärvägar

Det finns mycket för oss att lära oavsett vilken ålder lärandet riktar sig till. Susanne Kjällander forskar kring barn/elevers digitala lärande och kanske då framförallt små barns. Det hindrar dock inte att det finns mycket matnyttigt för oss som möter äldre elever. Mycket av det Kjällander tar upp kan vi eller åtminstone har vi hört det någon gång förut. Det betyder inte att vi har anammat det eller förstått vikten av det. Fortsätt läsa Lärvägar

Slöjdlärare

Vi vet att slöjdlärare inte växer på trän men i veckan har jag haft äran att träffa flera. Inte bara slöjdlärare utan goda,  engagerade och kunniga sådana.  Träffen kom till utifrån ett uppdämt behov av att få prata om en slöjdlärares arbetssituation men också med tanken att få till en likvärdighet i slöjden för eleverna i Hallsbergs kommuns skolor. Likvärdig bedömning och ett samprat kring kunskapskraven. Att behovet är stort märks väl och det finns mycket som ska ventileras på ett par timmar. Så här i lindan av vårt samarbete är det många frågor som hänger i luften. Många handlar om hur olika förutsättningarna är ute på de olika skolorna. Kanske är vi inte särskilt förvånade över hur olika det faktiskt ser ut, lokalmässigt och ekonomiskt men också synen på ämnet slöjd. Gemensamt är dock för oss alla att vi trots så olika förutsättningar verkligen vill ge eleverna en så likvärdig slöjd som möjligt. Vi sitter runt ett bord, en samling oerhört kompetenta, nästan fridlysta slöjdlärare och lågan av engagemang riktigt gnistrar. Stolarna vi sitter på kan lugnt symbolisera våra olika förutsättningar. Några sitter på gamla utrangerade pinnstolar, någon annan på en stol från det att skolan var ny. sådär en 30 år sedan och ytterligare någon annan sitter bekvämt på en, i jämförelse,  lyxig skrivbordsstol. Men som sagt vi är i lindan och ett av målen kan ju få vara att vi alla får sitta på bekväma och funktionella stolar. Stolar som ger de bästa förutsättningarna för att nå högsta möjliga mål – för elevernas skull

header.