Lärandemiljö

Oavsett lärandesituation bör en god lärandemiljö byggas utifrån tillit och respekt. Genom att lägga en grund av trygghet och samkänsla i elevgruppen skapas en tolerant miljö där alla elever ges förutsättningar och möjligheter att lyckas. På vilket sätt detta sker är beroende av gruppsammansättning och elever som individer. Eleverna ska känna att de har inflytande och att det finns utrymme för deras delaktighet samt att de har möjlighet att vara med och påverka sitt eget lärande. Mina förväntningar på eleverna och deras kunskapsutveckling ska vara tydlig för varje enskild elev att ta till sig och förstå, så att de blir medvetna om sitt eget lärande.

2604933270_2041b0a525_z

 

 

 

Att bygga goda relationer

För mig utgör förtroendefulla relationer en viktig grund för en god lärandemiljö. Först handlar det om relationerna mellan lärare och elev samt relationerna mellan eleverna. Som lärare har jag ansvar för att leda och styra de processer som pågår i elevgruppen. Jag behöver möta och se var och en personligt. Genom mitt agerande medverkar jag till att bygga upp en känsla av tilltro och tillit i gruppen.

child-316511_1280

Som tur är står jag inte ensam i detta uppdrag. Det är något som alla i arbetslaget hjälps åt med. Även mina relationer till kollegor och skolledning är alltså viktiga. Vi behöver ha pratat ihop oss och ha utvecklat ett samstämmigt förhållningssätt samt en gemensam värdegrund. Vi behöver vara klara över vårt uppdrag och ha tydliga mål för vad vi ska uppnå. Det krävs ett gemensamt engagemang inom arbetslaget och en ständig strävan efter att vidareutveckla och  förbättra verksamheten.

Att arbeta på en god relation och ömsesidig dialog med vårdnadshavare är också betydelsefullt. Jag behöver vara både inlyssnande till det de har att berätta om sitt barn och tydlig med vad och varför vi gör det vi gör i skolan. Jag behöver kommunicera vad jag ser att eleven kan och vad som är nästa steg på ett sätt så att föräldrarna kan fungera som sitt barns supporter på ett bra sätt.

Ord betyder så mycket

Jag lästa följande tänkvärda ord på en osignerad tavla:

De ord du säger idag                                                                                                                 ska leva kvar resten                                                                                                                    av livet hos någon annan.

Tänk så många ord som vi hör under en enda dag, för att inte tala om under ett helt liv. Det mesta vi hör glöms förstås bort.  Vissa ord bär vi dock med oss hela livet, dessa ord kan påverka oss positivt likväl som negativt.

När jag skulle börja i fyran, för 35 år sedan, fick jag en ny lärare. Min lågstadielärarinna Britta lämnade över oss, hennes 16 elever, till mellanstadiemagistern Bengt. Efter några månader blev det dags att gå på det årliga kvartssamtalet. Mamma och jag satte oss ner vid en bänk i klassrummet och Bengt vände sig mot mamma och startade upp samtalet med att säga:

– Gunilla hon kommer in som en sol i klassrummet varje morgon. Hon är glad från det att hon kommer tills det är dags att gå hem. 

Det var en ny tanke för mig, ett nytt sätt för mig att se på mig själv. Bengts ord kan jag ju som sagt minnas än idag och jag vet att han med dessa ord lade en grund i mitt liv som jag sedan har byggt vidare på. Det var några små enkla ord som etsade sig fast i mitt minne. 

Det är inte alla som bär med sig positiva ord om sig själva från skoltiden. En av mina bröder ville väldigt gärna vara med i skolkören och det fick han med uppmaningen: 

– Bara om du mimar vid uppsjungningarna så det inte hörs hur falskt du sjunger.

Min storebror gav upp sin dröm att få sjunga och slutade direkt i skolkören. Han  försökte aldrig igen. Vetskapen att han inte kunde sjunga slogs tidigt fast i hans liv, efter bara några få gånger i skolkören. Lärarens ord glömmer han inte och om det blir tal om att sjunga i något sammanhang så hänvisar han än idag tillbaka till dessa ord som han fick höra i början av 70-talet.

Snart är det dags för alla oss lärare att sätta oss ner med våra elever i denna termins utvecklingssamtal. Jag brukar då sända en tanke till Bengt, han finns tyvärr inte längre finns kvar i livet, och tänka på att likt honom försöka att lyfta mina elever med det jag säger. Jag vill skicka med dem ord som sätter fingret på deras förmågor, ord som kan hjälpa dem att förstå hur de kan bygga vidare på sitt lärande. Det finns alltid något att jobba vidare med, något som det behöver tränas mer på och det finns nya mål att nå upp till. Om eleven får en grund där denne vet sina styrkor tor jag att det blir lättare för eleven att hitta vägar hur de ska jobba vidare för att ta till sig nya kunskaper.

De ord vi säger på utvecklingssamtalen, eller under skoldagarna, kan bli ord som eleven bär med sig hela livet. Jag hoppas att vi, som har den stora förmånen att jobba med barn i skolan, ska så små frön av självtillit och framtidstro. Ett av de främsta målen för mig är att mina elever får en positiv bild av sig själva och att de ska få en tro på sin egen förmåga.

IMG_1443[1]

Engelska i skolan!

Det finns många olika sätt att tillägna sig ett nytt språk. En del är bättre och effektivare än andra. Ju mer vi hör det nya språket, desto lättare är det. Om vi samtidigt har roligt och vågar säga fel ibland så ökar chansen att vi lär oss fler ord.

Genom att ofta repetera saker ökar förutsättningarna för att befästa sina kunskaper. I skolan är det lätt att repetera engelska ord varje lektion, t ex kroppsdelar, djur eller färger genom muntliga frågor och övningar. Jag arbetar med korta, intensiva övningar och byter direkt till nästa. Varje lektion bygger på ett flertal muntliga övningar. Elever som har svårt att hålla koncentrationen uppe hinner inte tröttna och de som tycker att det är svårt kan delta efter sin förmåga i övningarna och bidra med de ord de känner till. Repetitionen ger också eleverna en tydlig struktur. De vet vad som ska komma och tillägnar sig saker efter hand. Bilder tillsammans med ord är också viktigt för att komma ihåg. Och sist men inte minst, prata mycket engelska. De ska översköljas med språket!

Här är några förslag på muntliga övningar som jag använder i min undervisning i lägre åldrar där eleverna övar sig på bl a fraser och ord. Alla övningarna kan anpassas efter ålder:

2015-02-18 15.57.50

Den här övningen kallar jag loopen (ormen långe).  Den kan anpassas efter olika områden, t ex siffror, djur, mat eller kläder.

2015-02-18 15.56.21

Uppmaningskort där man får utföra det på engelska.

2015-02-18 16.00.42

”Give me five” där man ska komma på flera engelska ord på varje kort.