Maria Fogelqvist

Mitt namn är Maria Fogelqvist och jag arbetar på Stocksätterskolan1538727_724420174237837_670528878_n (1) i Hallsberg. Jag är utbildad Sv/ So lärare för år 1-7 och är mentor för en årskurs 2. Jag känner ett stort engagemang när det gäller värdegrundsarbetet i skolan och alla elevers lika värde. I mitt klassrum pågår ett aktivt arbete för att skapa ett gott klassrumsklimat där mina elever ska känna sig delaktiga, trygga, veta om sina rättigheter och skyldigheter emot varandra. Jag känner ett stort engagemang och arbetar aktivt med att hitta nya metoder för att främja gemenskapen i gruppen. Detta gör jag dels genom att delta i den dagliga rastverksamheten för att följa det sociala samspelet mellan eleverna samt läsa aktuell forskning och litteratur inom ämnesområden som ledarskap och gruppdynamik. Jag är även engagerad i skolans trygghetsgrupp där vi tillsammans med elever, lärare och föräldrar arbetar för att skapa en trivsam skola där alla elever ska känna sig trygga. Målet för mig i mitt dagliga arbete är att eleverna ska känna sig sedda, lyssnade till samt värdefulla och viktiga för gruppen. Delaktighet och inflytanden ska vara en naturlig del som genomsyrar undervisningen och den dagliga verksamheten. Lärandet i klassrummet ska kännas meningsfullt och eleverna ska lära sig på ett lustfyllt, strukturerat och varierat sätt. Enligt mig är en trygg miljö i klassrummet och på raster en av de viktigaste förutsättningarna för att alla elever ska lyckas nå en högre måluppfyllelse i skolan.